Gizlilik Politikası:

Çetin Teknoloji Ltd.?ti. (“Lazimbana”) olarak, kullan?c?lar?m?z?n hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz ?ekilde faydalanmalar?n? sa?lamak amac?yla sitemizi kullanan üyelerimizin gizlili?ini korumak için çal???yoruz. Bu do?rultuda, i?bu Lazimbana Gizlilik Politikas? (“Politika”), üyelerimizin ki?isel verilerinin 6698 say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir ?ekilde i?lenmesi ve kullan?c?lar?m?z? bu ba?lamda bilgilendirmek amac?yla haz?rlanm??t?r. Lazimbana.com çerez politikas? ??bu Politika’n?n ayr?lmaz parças?d?r.
??bu Politika’n?n amac?, Lazimbana taraf?ndan i?letilmekte olan www.Lazimbana.com internet sitesi ile mobil uygulaman?n (hepsi birlikte “Platform” olarak an?lacakt?r) i?letilmesi s?ras?nda Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullan?c?lar? (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak an?lacakt?r) taraf?ndan Lazimbana ile payla??lan veya Lazimbana’n?n, Veri Sahibi’nin Platform’u kullan?m? s?ras?nda üretti?i ki?isel verilerin kullan?m?na ili?kin ko?ul ve ?artlar? tespit etmektir.

Hangi Veriler ??lenmektedir?
A?a??da Lazimbana taraf?ndan i?lenen ve Kanun uyar?nca ki?isel veri say?lan verilerin hangileri oldu?u s?ralanm??t?r. Aksi aç?kça belirtilmedikçe, i?bu Politika kapsam?nda arz edilen hüküm ve ko?ullar kapsam?nda “ki?isel veri” ifadesi a?a??da yer alan bilgileri kapsayacakt?r.

 • Kimlik Bilgisi
 • ?leti?im Bilgisi
 • Kullan?c? Bilgisi
 • Kullan?c? ??lem Bilgisi
 • ??lem Güvenli?i Bilgisi
 • Finansal Bilgi
 • Pazarlama Bilgisi
 • Talep/?ikayet Yönetimi Bilgisi

Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek ?ekilde anonim hale getirilen veriler, an?lan kanun hükümleri uyar?nca ki?isel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ili?kin i?leme faaliyetleri i?bu Politika hükümleri ile ba?l? olmaks?z?n gerçekle?tirecektir.

Ki?isel Veri ??leme Amaçlar?
Lazimbana, Veri Sahibi taraf?ndan sa?lanan ki?isel verileri, üyelik kayd? ve hesab?n?n olu?turulmas? ve buna ili?kin kay?tlar?n tutulmas?, Veri Sahibi’nin Platform üzerinden sa?lanan hizmetlerden faydaland?r?lmas? sistem hatalar?n?n tespit edilerek performans takibinin yap?lmas? ve Platform’un i?leyi?inin iyile?tirilmesi, bak?m ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulmas? amaçlar? dahil olmak üzere Lazimbana taraf?ndan sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili ki?ileri faydaland?rmak için gerekli çal??malar?n i? birimleri taraf?ndan yap?lmas? ve ilgili i? süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili ki?ilerin be?eni, kullan?m al??kanl?klar? ve ihtiyaçlar?na göre özelle?tirilerek ilgili ki?ilere önerilmesi ve tan?t?lmas? için gerekli olan aktivitelerin planlanmas? ve icras?, Lazimbana taraf?ndan yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekle?tirilmesi için ilgili i? birimleri taraf?ndan gerekli çal??malar?n yap?lmas? ve buna ba?l? i? süreçlerinin yürütülmesi, Lazimbana ve i? ili?kisi içerisinde bulundu?u ki?ilerin hukuki, teknik ve ticari-i? güvenli?inin temini ile Lazimbana’n?n ticari ve/veya i? stratejilerinin planlanmas? ve icras? amaçlar?yla i?lenebilecektir.

Veri Sahiplerinin Aç?k R?zas? Do?rultusunda ??lenecek Ki?isel Veriler ve ??leme Amaçlar?
Veri Sahibi’nin aç?k r?zas? kapsam?nda, Lazimbana, Veri Sahipleri’nin Platform üzerindeki hareketlerini takip ederek kullan?c? deneyiminin art?r?lmas?, istatistik olu?turulmas?, profilleme yap?lmas?, do?rudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi’ne özel promosyon önerilerinin olu?turulmas? ve Veri Sahibi’ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeri?inde kullan?lmas? amac?yla veri i?leyebilecek ve a?a??da an?lan taraflarla bu verileri payla?abilecektir.

Ki?isel Verilerin Aktar?m?:
Lazimbana, Veri Sahibi’ne ait ki?isel verileri ve bu ki?isel verileri kullan?larak elde etti?i yeni verileri, i?bu Gizlilik Politikas? ile belirlenen amaçlar?n gerçekle?tirilebilmesi için Lazimbana’n?n hizmetlerinden faydaland??? üçüncü ki?ilere, söz konusu hizmetlerin temini amac?yla s?n?rl? olmak üzere aktar?labilecektir. Lazimbana, Veri Sahibi deneyiminin geli?tirilmesi (iyile?tirme ve ki?iselle?tirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenli?ini sa?lamak, hileli ya da izinsiz kullan?mlar? tespit etmek, operasyonel de?erlendirme ara?t?r?lmas?, Platform hizmetlerine ili?kin hatalar?n giderilmesi ve i?bu Gizlilik Politikas?’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekle?tirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere d?? kaynak hizmet sa?lay?c?lar?, bar?nd?rma hizmet sa?lay?c?lar? (hosting servisleri), hukuk bürolar?, ara?t?rma ?irketleri, ça?r? merkezleri gibi üçüncü ki?iler ile payla?abilecektir.

Ki?isel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen ki?isel veri i?leme ?artlar? ve amaçlar? çerçevesinde Do?an Holding A.?. ve Do?an Online Grup ?irketleri ?irket yetkilileri, hissedarlar?, i? ortaklar?m?z, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kurulu?lar? ile kanunen yetkili özel kurumlar ile payla??labilecek, bu amaçlarla s?n?rl? olarak Kanun m.9’da i?aret edilen usul esaslar ile Ki?isel Verileri Koruma Kurulu kararlar? çerçevesinde yurt d???na aktar?labilecektir.

Ki?isel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Ki?isel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktad?r. Yukar?da belirtilen hukuki sebeplerle toplanan ki?isel veriler 6698 say?l? Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikas?’nda belirtilen amaçlarla i?lenebilmekte ve aktar?labilmektedir.

Ki?isel Veri Sahibinin Haklar?
Kanun’un 11. maddesi uyar?nca veri sahipleri,

 • Kendileri ile ilgili ki?isel veri i?lenip i?lenmedi?ini ö?renme, ki?isel verileri i?lenmi?se buna ili?kin bilgi talep etme,
 • Ki?isel verilerin i?lenme amac?n? ve bunlar?n amac?na uygun kullan?l?p kullan?lmad???n? ö?renme, yurt içinde veya yurt d???nda ki?isel verilerin aktar?ld??? üçüncü ki?ileri bilme,
 • Ki?isel verilerin eksik veya yanl?? i?lenmi? olmas? halinde bunlar?n düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yap?lan i?lemin ki?isel verilerin aktar?ld??? üçüncü ki?ilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili di?er kanun hükümlerine uygun olarak i?lenmi? olmas?na ra?men, i?lenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmas? halinde ki?isel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yap?lan i?lemin ki?isel verilerin aktar?ld??? üçüncü ki?ilere bildirilmesini isteme,
 • ??lenen verilerin münhas?ran otomatik sistemler vas?tas?yla analiz edilmesi suretiyle ki?inin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya ç?kmas?na itiraz etme ve ki?isel verilerin kanuna ayk?r? olarak i?lenmesi sebebiyle zarara u?ramas? halinde zarar?n giderilmesini talep etme haklar?na sahiptir.

Söz konusu haklar?n kullan?m?na ili?kin talepler, ki?isel veri sahipleri taraf?ndan www.Lazimbana.com adresinde yer alan 6698 say?l? Kanun Kapsam?nda Lazimbana taraf?ndan haz?rlanan Ki?isel Verilerin ??lenmesi ve Korunmas?na ili?kin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Lazimbana, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçland?racakt?r. Lazimbana’n?n taleplere ili?kin olarak Ki?isel Verileri Koruma Kurulu taraf?ndan belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakk? sakl?d?r.

Çerez Politikas?:

Çetin Teknoloji Ltd.?ti. (“Lazimbana”) olarak, kullan?c?lar?m?z?n hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz ?ekilde faydalanmalar?n? sa?lamak amac?yla sitemizi kullanan ki?ilerin gizlili?ini korumak için çal???yoruz.

Ço?u web sitesinde oldu?u gibi, Lazimbana.com (“Site”) ile mobil uygulaman?n (hepsi birlikte “Platform” olarak an?lacakt?r) ziyaretçilere ki?isel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekle?tirmek ve ziyaretçi kullan?m al??kanl?klar?n? takip etmek amac?yla Çerezler kullan?lmaktad?r.

??bu Çerez Politakas? Lazimbana.com Gizlilik Politikas?’n?n ayr?lmaz bir parças?d?r.

Lazimbana, bu Çerez Politikas?’n? (“Politika”) Site’de hangi Çerezlerin kullan?ld???n? ve kullan?c?lar?n bu konudaki tercihlerini nas?l yönetebilece?ini aç?klamak amac?yla haz?rlam??t?r. Lazimbana taraf?ndan ki?isel verilerinizin i?lenmesine ili?kin daha detayl? bilgi için Lazimbana.com Gizlilik Politikas?’n? incelemenizi tavsiye ederiz.

Çerez (“Cookie”) Nedir?
Çerezler, ziyaret etti?iniz internet siteleri taraf?ndan taray?c?lar arac?l???yla cihaz?n?za veya a? sunucusuna depolanan küçük metin dosyalar?d?r. Çerezler, ziyaret etti?iniz web sitesiyle ili?kili sunucular taraf?ndan olu?turulurlar. Böylelikle ziyaretçi ayn? siteyi ziyaret etti?inde sunucu bunu anlayabilir.

Çerezler, ziyaretçilere ili?kin isim, cinsiyet veya adres gibi ki?isel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detayl? bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Hangi Çerezler Kullan?lmaktad?r?
Çerezler, sahipleri, kullan?m ömürleri ve kullan?m amaçlar? aç?s?nda kategorize edilebilir:

 • Çerezi yerle?tiren tarafa göre, Platform çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullan?lmaktad?r. Platform çerezleri, Lazimbana taraf?ndan olu?turulurken, üçüncü taraf çerezlerini Lazimbana ile i? birlikteli?i olan farkl? firmalar yönetmektedir.
 • Aktif oldu?u süreye göre, oturum çerezleri ve kal?c? çerezler kullan?lmaktad?r. Oturum çerezleri ziyaretçinin Platform’u terk etmesiyle birlikte silinirken, kal?c? çerezler ise kullan?m alan?na ba?l? olarak çe?itli sürelerle ziyaretçilerin cihazlar?nda kalabilmektedir.
 • Kullan?m amaçlar?na göre, Platform’da teknik çerezler, do?rulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, ki?iselle?tirme çerezleri ve analitik çerezler kullan?lmaktad?r.

Neden Çerezler Kullan?lmaktad?r?
Platform’da, Çerezler a?a??daki amaçlar kapsam?nda kullan?lmaktad?r:

 • Platform’un çal??mas? için gerekli temel fonksiyonlar? gerçekle?tirmek. Örne?in, Lazimbana üyelerinin, ürün sepetindeki ürünlerin ziyaretleri süresince kaybolmamas?. Oturum açan üyelerin Platform’da farkl? sayfalar? ziyaret ederken tekrar ?ifre girmelerine gerek kalmamas?.
 • Platform’u analiz etmek ve Platform’un performans?n? artt?rmak. Örne?in, Platform’un üzerinde çal??t??? farkl? sunucular?n entegrasyonu, Platform’u ziyaret edenlerin say?s?n?n tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlar?n?n yap?lmas? ya da ziyaretçilerin arad?klar?n? bulmalar?n?n kolayla?t?r?lmas?.
 • Platform’un i?levselli?ini artt?rmak ve kullan?m kolayl??? sa?lamak. Örne?in, Platform üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralar?na payla??mda bulunmak, Platform’u ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullan?c? ad? bilgisinin ya da arama sorgular?n?n hat?rlanmas?
 • Ki?iselle?tirme, hedefleme ve reklamc?l?k faaliyeti gerçekle?tirmek. Örne?in, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlar?yla ba?lant?l? reklam gösterilmesi.

Çerez Tercihlerinizi Nas?l Yönetebilirsiniz?
Lazimbana, kullan?c?lar?n kendilerine ait ki?isel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, Site’nin çal??mas? için zorunlu olan baz? Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktad?r. Ayr?ca baz? Çerezlerin kapat?lmas? halinde Site’nin çe?itli fonksiyonlar?n?n çal??mayabilece?ini hat?rlatma isteriz.

Platform’da kullan?lan Çerezlere dair tercihlerin ne ?ekilde yönetebilece?ine dair bilgiler a?a??daki gibidir:

 • Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri taray?c? ayarlar?n? de?i?tirerek çerezlere ili?kin tercihlerini ki?iselle?tirme imkan?na sahiptir. E?er kullan?lmakta olan taray?c? bu imkân? sunmaktaysa, taray?c? ayarlar? üzerinden Çerezlere ili?kin tercihleri de?i?tirmek mümkündür. Böylelikle, taray?c?n?n sunmu? oldu?u imkanlara göre farkl?l?k gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullan?lmas?n? engelleme, çerez kullan?lmadan önce uyar? almay? tercih etme veya sadece baz? Çerezleri devre d??? b?rakma ya da silme imkanlar? bulunmaktad?r. Bu konudaki tercihler kullan?lan taray?c?ya göre de?i?iklik göstermekle birlikte genel aç?klamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ula?mak mümkündür. Çerezlere ili?kin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a eri?im sa?lad??? her bir cihaz özelinde ayr? ayr? yap?lmas? gerekebilecektir.
 • Google Analytics taraf?ndan yönetilen Çerezleri kapatmak için t?klay?n?z.
 • Google taraf?ndan sa?lanan ki?iselle?tirilmi? reklam deneyimini yönetmek için t?klay?n?z.
  Birçok firman?n reklam faaliyetleri için kulland??? çerezler bak?m?ndan tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullan?labilir.

Hangi Haklara Sahipsiniz?
6698 Say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu’nun 11. maddesi uyar?nca ziyaretçiler, Lazimbana’ya ba?vurarak, kendileriyle ilgili,

 • Ki?isel veri i?lenip i?lenmedi?ini ö?renme,
 • Ki?isel verileri i?lenmi?se buna ili?kin bilgi talep etme,
 • Ki?isel verilerin i?lenme amac?n? ve bunlar?n amac?na uygun kullan?l?p kullan?lmad???n? ö?renme,
 • Yurt içinde veya yurt d???nda ki?isel verilerin aktar?ld??? üçüncü ki?ileri bilme,
 • Ki?isel verilerin eksik veya yanl?? i?lenmi? olmas? hâlinde bunlar?n düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yap?lan i?lemin ki?isel verilerin aktar?ld??? üçüncü ki?ilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili di?er kanun hükümlerine uygun olarak i?lenmi? olmas?na ra?men, i?lenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmas? hâlinde ki?isel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yap?lan i?lemin ki?isel verilerin aktar?ld??? üçüncü ki?ilere bildirilmesini isteme,
 • ??lenen verilerin münhas?ran otomatik sistemler vas?tas?yla analiz edilmesi suretiyle ki?inin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya ç?kmas?na itiraz etme,
 • Ki?isel verilerin kanuna ayk?r? olarak i?lenmesi sebebiyle zarara u?ramas? hâlinde zarar?n giderilmesini talep etme

haklar?na sahiptir

Söz konusu haklar, ki?isel veri sahipleri taraf?ndan 6698 say?l? Kanun Kapsam?nda Lazimbana taraf?ndan haz?rlanan Ki?isel Verilerin ??lenmesi ve Korunmas?na ili?kin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletildi?inde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde de?erlendirilerek sonuçland?r?lacakt?r. Taleplere ili?kin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Lazimbana, Ki?isel Verileri Koruma Kurulu taraf?ndan belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakk?n? sakl? tutar.

R?za ve Gizlilik Politikas?’ndaki De?i?iklikler
Lazimbana, Gizlilik Politikas? (“Politika”) ile kullan?c?lar?na Çerez kullan?m?n?n kapsam? ve amaçlar? hakk?nda detayl? aç?klama sunmay? ve Çerez tercihleri konusunda kullan?c?lar?n? bilgilendirmeyi hedeflemi?tir. Bu bak?mdan, Platform’da yer alan Çerez bilgilendirme uyar?s?n?n kapat?lmas? ve Site’nin kullan?lmaya devam edilmesi halinde Çerez kullan?m?na r?za verildi?i kabul edilmektedir. Kullan?c?lar?n Çerez tercihlerini de?i?tirme imkân? her zaman sakl?d?r.

Lazimbana, Politika hükümlerini diledi?i zaman de?i?tirebilir. Güncel Politika Platform’da yay?nland??? tarihte yürürlük kazan?r.